Ynd Health

YND HEALTH ile Türkiye'de Sağlık Turizmini Keşfedin!

 1. TARAFLAR

 

 • İşbu Medikal Hizmet Aracılık sözleşmesi (“sözleşme”) bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş Çınarlı 61023 Sk. Beste Apt. No:5/12 adresinde mukim bir şirket olan 9480840515 vergi kimlik numaralı Yeni Nesil Yatırım Danışmalık Ltd. Şti.. (“YND HEALTH”) ile aşağıda imzası bulunan müşteri (“Müşteri”) arasında tarafların özgür iradesiyle imza tarihinde yürürlüğe girmiştir. Müşteri, işbu sözleşmenin kabulü ile işbu sözleşme ile belirlenen kuralları anladığını ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. YND HEALTH, gerektiğinde işbu sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2. TANIMLAR

 • Hizmet Sağlayıcı: Sağlık turizmi hizmetlerinin müşteriye sunulması için gerekli her türlü doktor, hastane, konaklama, ulaşım gibi hizmetleri sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder. Bu açıdan Hizmet Sağlayıcı YND HEALTH değildir. Müşterinin doğrudan hizmet aldığı gerçek ve/veya tüzel kişiler Hizmet Sağlayıcıdır.
 • Müşteri: Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden faydalanmak için Hizmet Sağlayıcı ve Hastaneye ulaşmak amacıyla YND HEALTH‘e başvuran ve bu sözleşmenin taraflarını ifade eden kişidir.
 • Hastane: Hizmet Sağlayıcı tarafından müşterilerin yönlendirildiği ve müşterinin almak istediği sağlık hizmetini sunabilecek yeterliliğe sahip sağlık kuruluşudur.
 • Otel: Müşterilerin hizmet sağlayıcı tarafından yönlendirildiği konaklama tesisi olup işbu sözleşme kapsamında müşteriye konaklama hizmetinin sunulduğu
 • Ulaşım: Müşteri’nin bu sözleşme kapsamında sağlık turizmi hizmetinden yararlanabilmesi için Hizmet Sağlayıcı tarafından düzenlenen gerekli ulaşım hizmetlerini (havaalanı transferi, şehir içi transfer) ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 • İşbu sözleşme, YND HEALTH’in müşterinin talebi doğrultusunda aracı firma olarak hizmet verdiğini ve bu kapsamda hekim, hastane, konaklama, seyahat, ulaşım gibi gerekli her türlü hizmetin düzenlenmesini sağladığını; bu hizmetlerin fiyat ve ödeme esaslarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. YND HEALTH bir Hizmet Sağlayıcı değil, Hizmet Sağlayıcılara ulaşmak için aracı olarak hizmet veren bir kurumdur.
 • Müşteri, işbu sözleşme uyarınca, YND HEALTH tarafından aracı kurum olarak medikal turizm hizmeti ile ilgili kendisine ön bilgilendirmenin yapıldığını ve sağlanan bilgilere uygun olarak davranacağını işbu sözleşmeye uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri, YND HEALTH tarafından sağlanan hizmetin bir aracılık hizmeti olduğunu kabul eder ve hastane düzenlemeleri, hekim, ulaşım düzenlemeleri ve konaklama düzenlemeleri gibi işbu sözleşme kapsamında sağlanan aracılık hizmetleri sırasındaki aksaklıklar için olası herhangi bir ihtilafın muhatabının asıl Hizmet Sağlayıcı olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder.
 • İşbu sözleşme kapsamında Müşteri, kimlik ve iletişim bilgilerini doğru olarak verdiğini, herhangi bir sağlık ve/veya seyahat engeli bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt Müşteri, alacağı sağlık hizmeti için hasta onam formunu herhangi bir takma ad kullanmadan, resmi kayıtlarda yer alan tam ve doğru ad ve soyadını yazarak imzalamakla yükümlüdür. Müşteri tarafından yanlış veya eksik bilgi vermesi halinde YND HEALTH’in herhangi bir yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmadığını, yanlış bilgi vermesi nedeniyle YND HEALTH’in herhangi bir zarara uğraması halinde zararı derhal ve gecikmeksizin karşılayacağını, verdiği iletişim bilgileri üzerinden kendisine ulaşılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, kendisi tarafından sağlanan eksik bilgi ve belgelerden şahsen sorumludur.
 • YND HEALTH tarafından kendisine verilen bilgi ve detaylar doğrultusunda, Müşteri’nin ulaşım ve Hizmet Sağlayıcı olanaklarına geç kalması veya kaçırması durumlarında tüm ek masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır.

4.   SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

 • YND HEALTH tarafından Müşteri’ye verilecek aracılık hizmeti karşılığında Müşteri’nin öncelikle %15 ila %25 oranında bir ön ödeme yapması gerekmektedir. Müşteri’nin yapacağı ön ödeme, Müşteri’nin sağlık hizmeti almaktan vazgeçmesi veya sözleşmeyi feshetmesi halinde dahi iade edilmeyecektir. Bu ön ödeme ile Müşteri için; hastane, hizmet sağlayıcı, konaklama, transfer hizmetlerini sağlayacak firma ve/veya kişiler tarafından bu hizmetler garanti altına olarak Müşteri’nin hakkı saklı tutulur. İşbu sözleşmenin herhangi bir ön ödeme yapılmadan imzalanması YND HEALTH için herhangi bir yükümlülük doğurmaz.
 • İşbu sözleşmede kapsamına dâhil olmayan hizmetler; ekstra doktor muayeneleri, ekstra tahliller değerlendirmeler, kan nakli, ekstra konaklama, ekstra ulaşım hizmeti ve diğer tüm ekstra hizmetler veya Müşteri’ye medikal aracılık hizmeti verildikten sonra gerçekleştirilecek olan tüm hizmetler ayrıca ücrete tabi olacaktır. Sözleşmeden doğan tüm ücretler ve benzeri ödemeler ve masraflar Müşteri’den tahsil edilecektir. Müşterinin temerrüde düşmesi halinde Müşteri’den temerrüt faizi ödemesi talep edilecektir.
 • Aracılık hizmetine tabi tüm düzenlemelere ilişkin bakiye ödeme, operasyon gününe kadar YND HEALTH ‘e ödenir. Müşterinin işbu sözleşmeye kapsamında yapması gereken ödemeyi tam ve eksiksiz yapması durumunda, bu ödemenin operasyondan 15 Gün Önce YND HEALTH Finans Departmanı tarafından onaylanması gerekmektedir. Müşteri, işlemin yapıldığı gün ödemeyi kredi kartı ile yapmak isterse, ödemenin %2’si oranında komisyon ödemesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri ödemeyi operasyonun yapılacağı gün nakit olarak yaparsa YND HEALTH Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde 7.000-TL’yi aşan ödemelerin finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılması zorunlu olduğundan, bu ödemeyi Müşteri adına bankaya yatıracaktır.
 • Rezervasyon yapıldıktan sonra, Müşteri’nin Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan herhangi bir sözleşme veya belgeyi imzalamaktan imtina etmesi, mutabık kalınan ve imzalanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve benzeri durumlarda ücret iadesi yapılmayacaktır. Müşteri’nin işbu sözleşmede kararlaştırılan tarihlerde seyahat, konaklama ve ulaşım veya sağlık hizmetlerinden yararlanamaması durumunda YND HEALTH‘e ek maliyet çıkarması halinde, söz konusu ek maliyet Müşteri tarafından YND HEALTH‘e derhal ödenecektir.
 • Müşteri Türkiye’ye geldiğinde ödemelerini tam ve eksiksiz yapmalıdır. Doktor veya hastaneden kaynaklanan herhangi bir nedenle Müşteri’nin operasyonu iptal edilirse; otel, hastane, ulaşım giderleri hariç idari işlem ücreti olarak 200$ (İki Yüz Amerikan Doları) kesilir ve Müşteri’nin ödemesi bu şekilde iade edilir.

5.   YND HEALTH’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 • YND HEALTH, işbu sözleşme kapsamında Müşteri’ye sağlanacak estetik, kozmetik, kbb, diş, saç ekimi ve genel cerrahi veya genel sağlık hizmetleri, konaklama, seyahat ve ulaşım hizmetleri için acente olarak hareket edecek ve Müşteri’yi sağlık hizmetinin sağlanacağı kliniğe ve/veya sağlık görevlisine yönlendirecektir.
 • Müşteri, kendisine sunulacak sağlık hizmetleri için YND HEALTH’in aracılık hizmeti dışında herhangi bir yasal yükümlülüğünün bulunmadığını ve sağlık hizmetlerinden doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan YND HEALTH’i masun tutacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, tüm bu hizmetleri aracı kurum olarak YND HEALTH’den alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri, bu maddeye aykırı hareketlerde bulunmayacağını, YND HEALTH’in sorumluluğunda olmayan medikal hizmetler ve ek hizmetlerden Hizmet Sağlayıcı’nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, kendisine sağlanan medikal hizmetlerden memnun kalmadığı için YND HEALTH’e karşı herhangi bir menfi işlem yapamaz, aksi takdirde Müşteri ödediği ücret tutarında cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır.
 • YND HEALTH, Müşteri’ye işbu sözleşme yürürlüğe girmeden önce sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek operasyonla ilgili olası riskleri, müşterinin konaklaması veya nakliyesi sırasında meydana gelebilecek kaza riskleri ile her türlü maddi ve manevi zararları, bedeni zararları sigorta ettirmesini tavsiye eder.
 • YND HEALTH, mücbir sebepler veya beklenmeyen haller nedeniyle sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Kanunen öngörülen mücbir sebepler, tüm tedbirler alınsa dahi olağanüstü ve öngörülemeyen, işbu sözleşmenin başlamasına, devamına veya sona ermesine engel teşkil eden olaylar ile YND HEALTH’in üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı olaylar mücbir sebep olarak kabul edilecektir.
 • Operasyon tarihinin ertelendiği durumlarda Müşteri tarafından ödenen depozito yalnızca ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay için geçerlidir. Erteleme sürecinin daha uzun sürdüğü durumlarda Müşteri tekrar depozito ödemelidir.

6.   MÜŞTERİ’ NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • YND HEALTH, aracı bir firma olarak Müşteri’ye medikal hizmet, seyahat, konaklama ve ulaşım hizmetleri sağlanmasına aracılık edecektir.
 • Müşteri, web sitesinde bulunan tıbbi formu sağlık bilgileriyle doldurarak YND HEALTH’e tıbbi geçmişini doğru ve açık bir şekilde bildirmekle yükümlüdür.
 • Müşteri, işbu sözleşmede belirtilen şekilde ödeme yapmakla yükümlüdür. Müşteri, kendisinden kaynaklanan herhangi bir gecikmeden şahsen sorumludur. Bu gecikmenin YND HEALTH’e herhangi bir ek maliyet veya yükümlülüğe neden olduğu takdirde Müşteri, bu maliyet ve harcamaları YND HEALTH’e derhal ödemek zorundadır.
 • Müşteri reşit değilse, YND HEALTH’e reşit olmayan veya reşit olmayanların yasal temsilcileriyle doğrudan iletişim için kullanılabilecek iletişim bilgilerinin sağlanması zorunludur.
 • Müşteri, YND HEALTH’e üzerinde anlaşmaya varılan bir tesise ücretsiz transfer ve zorunlu konaklama durumunda masrafları karşılamakla yükümlüdür.
 • YND HEALTH, bir aracı kuruluş olarak, 18 (onsekiz) yaşından büyük Müşterilere tıbbi hizmet, seyahat, konaklama ve ulaşım hizmetleri sağlamak için aracı olacaktır, Müşteri on sekiz yaşından büyük değilse, ebeveynlerinin de hazır bulunması gerekir. Müşteri ile yukarıda belirtilen tüm işlemler için YND HEALTH‘e yetki veren bir onay mektubu imzalamalıdır. On sekiz yaşının altındaki müşterilerin ebeveynlerinin konaklama ve ulaşım masrafları ayrıca faturalandırılacaktır.
 • Müşteri, işbu sözleşmeyi kabul ederek Hizmet Sağlayıcı’nın tedavi ve eylemleriyle ilgili olarak YND HEALTH’e veya herhangi bir çalışanına, iştirakçisine veya ortağına karşı kamuya açık bir şekilde ( inceleme websiteleri, sosyal medya ağları, bloglar, kamuya açık forumlar vb.) saldırmayacağını veya eleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. YND HEALTH, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetlerden, tıbbi tedavilerden ve prosedürlerden sorumlu tutulamayacağından, Müşteri, sözleşme süresi boyunca veya sonrasında herhangi bir zamanda YND HEALTH‘in veya herhangi bir çalışanının adını kötüye çıkarmayacağını veya YND HEALTH‘i, itibarını, hizmetlerini veya yönetimini olumsuz etkileyecek eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin ihlali halinde Müşteri, YND HEALTH‘in değerlendirmesi üzerine içeriği derhal geri almayı ve yayından kaldırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin kısmen veya tamamen kalması halinde Müşteri, tüm zararlara ek olarak YND HEALTH‘e ceza olarak 10.000,00 USD ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.   SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE TEMLİKİ

 • YND HEALTH, iyi niyet doğrultusunda işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. İşbu sözleşmenin YND HEALTH tarafından feshedilmesi halinde, yasal yükümlülüklerden doğan zorunlu vergi, harç ve benzeri giderler ile üçüncü kişilere ödenmiş olup belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan giderler hariç olmak üzere, Müşteri’ye ödediği tutar iade edilir. Yine bu kapsamda daha önce satın alınan uçak, demiryolu ve seyrüsefer biletleri ile konaklama giderlerine ilişkin firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanacaktır. Herhangi bir ceza mevcut olduğu takdirde yolcuya yani Müşteriye yansıtılacaktır.
 • Bir banka aracılığıyla yapılacak iadeler için banka havale ücretini Müşteri karşılayacaktır. YND HEALTH‘in bu konuda bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. YND HEALTH, kredi kartı ile ödenen ücretlerin iadesinin gecikmesinden sorumlu tutulamaz.
 • Taraflardan birinin işbu sözleşmeyi ihlal etmesi halinde, ihlal etmeyen taraf 7 (yedi) iş günü içerisinde noter kanalıyla yazılı ihbarda bulunarak sözleşme ihlalinin giderilmesini talep eder. İhlalin verilen süre içerisinde giderilememesi halinde, ihlalde bulunmayan tarafın sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.
 • YND HEALTH, işbu sözleşmenin ifası için işbu sözleşmeyi kısmen veya tamamen sözleşmeli olduğu gerçek ve tüzel kişilere devretme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, devredilen kısımlar için halef, ilgili gerçek veya tüzel kişidir.
 • Müşteri, başka bir tıbbi sebepten dolayı sağlık hizmeti alamama gerekçelerini eksiksiz ve kabul edilebilir apostilli ve geçerli bir sağlık raporu ile açıklamadığı sürece cayma ve/veya fesih hakkına sahip değildir. Koşulların varlığı halinde, cayma veya fesih ancak bildirimin yazılı olarak yapıldığı takdirde geçerli olur. YND HEALTH, iade ücretini [150 $ (Yüz Elli Amerikan Doları) olarak idari ücret uygulama] kesme ve/veya erteleme durumunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.
 • Müşterinin madde 5 uyarınca fesih hakkını kullanması halinde fesih, Müşteri’nin feshe ilişkin yazılı bildiriminin YND HEALTH‘e tebliğ edildiği günden itibaren geçerli olacaktır. Ödenecek ücretlerin ölçeği, fesih bildiriminin ne zaman tebliğ edildiğine bağlı olacaktır. Ancak, fesih ücreti her zaman yapılan fiili masraflar ve ödemelerle sınırlı olacaktır. Fesih durumunda, Müşterinin depozitosu rezervasyon ücreti olarak saklanacaktır.

8.   GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 • Taraflar arasında değiş tokuş edilebilen “Gizli Bilgiler”, bunlara sahip olan Tarafın ticari sır teşkil eden ve/veya söz konusu tarafın mülkiyetinde olan her türlü bilgi anlamına gelir; ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikirler ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodu, şartnameler, ürün planları ve teknolojileri, yazılım kullanım kılavuzları, pazarlama bilgileri, Müşteri listeleri, tahminler ve değerlendirmeler, finansal raporlar, sözleşme şartları, kayıtları ile adı geçen Taraf’ın işi, kendisi, hissedarları, iştirakleri, lisans verdiği diğer kişiler, Müşterileri ve danışmanları ile ilgili her türlü ürün, mal ve hizmet, bunların elde edilmesinde kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, tasarım, Müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlandırma planı ve stratejileri ve benzeri tüm bilgilere ilişkin her türlü bilgi ve materyaldir.
 • YND HEALTH ve Müşteri, kendilerine sağlanan bilgilerin gizli olduğunu, bu bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gizli tutacaklarını, bilgileri diğer Tarafın onayı olmaksızın hiçbir kurum veya kuruluş ile paylaşmayacaklarını kabul ve beyan ederler. YND HEALTH, yasal düzenlemeler uyarınca bilgi paylaşımının yasal zorunluluk olduğu hallerde veya işbu sözleşmenin ifası için aciliyet arz eden hallerde bilgi paylaşımından dolayı herhangi bir yasal yükümlülük veya sorumluluk altında değildir.
 • Müşteri, YND HEALTH‘i atlayarak ve doğrudan medikal hizmet aldığı kişi ve firmalarla iletişime geçerek kendi adına veya bir başkası adına ayarlamalar yapamaz. Müşteri, YND HEALTH ile arasında geçen kısa mesajları, aramaları, konuşmaları ve görüntüleri YND HEALTH‘in yazılı izni olmaksızın hiçbir platformda ve hiçbir yerde ifşa edemez. Aksi takdirde Müşteri, tüm zararlarına ek, cezai şart olarak 10.000,00 USD’yi nakden ve defaten ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.   DİĞER ŞARTLAR

 • 0-6 yaş arası çocuklara otel konaklamalarında ayrı yatak verilmemektedir.
 • 2 yaşından büyük çocuklar için ulaşım araçlarında koltuk zorunluluğu olduğundan ücrete tabidir.
 • Müşteri, hizmet süresi boyunca eşyalarını takip ve kontrol etmekle yükümlü olup YND HEALTH, kayıp/çalıntı/hasarlı eşyalardan sorumlu değildir. YND HEALTH, kaybolan eşyalar ve otel, transfer gibi üçüncü şahıslar tarafından yaşanan olaylardan sorumlu değildir.
 • YND HEALTH, mücbir sebep veya operasyonel sebeplerle programında, konaklama tesislerinde ve ulaşım araçlarında herhangi bir düzenleme yapma veya iptal etme hakkını saklı Böyle bir durumda rezervasyon sahibinin onayı aranmaz ve fesih veya tazminat hakkı yoktur.
 • Müşteri, havayolu ile seyahat ederken havayolu şirketinden kaynaklanan nedenlerle kalkış saatinin veya uçak türünün değişebileceği hususunda işbu sözleşme sırasında özellikle uyarılmış ve bilgilendirilmiş olup, bu durum Müşteri tarafından kabul edilmiştir.
 • Konaklama tesisi blokaj tesis Yurt dışı seyahatler için bebekler de dahil olmak üzere pasaport ve devlete bağlı olarak vize gereklidir. Müşteri, YND HEALTH tarafından bu konuda bilgilendirme yapıldığını kabul ve beyan eder.
 • İşbu sözleşme kapsamında belirtilen konaklama türü dışındaki tüm ek hizmet bedelleri otelden çıkış sırasında Müşteri tarafından nakit olarak ödenecektir.
 • Müşteri’nin, karayolu ulaşımı için yarım saat önce, havayolu ulaşımı için iki saat önce buluşma noktasında hazır bulunulması zorunludur.
 • İşbu sözleşmenin ifası kapsamında ulaşım dahil olmak üzere koltuk numarası Koltuk numarası kalkış esnasında araçta bulunan transfer rehberinden öğrenilecektir.
 • Havayolu ulaşımına yönelik transfer hizmeti uçak + transfer paketi olduğundan, bu hizmet yalnızca Müşteri’nin YND HEALTH‘ten satın aldığı havayolu ulaşım paketleri için geçerlidir. Müşteri’nin bireysel olarak uçak veya kalkış saatini değiştirmesi veya otelden erken ayrılması gibi durumlarda transfer hizmeti geçerli olmayacaktır.
 • Ulaşım araçlarında ve tesis içinde evcil hayvanlara izin verilmemektedir.

10.   UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ

 • İşbu sözleşme Türk hukukuna İşbu sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • İşbu sözleşmenin hükümleri arasındaki herhangi bir anlam değişikliği veya çelişki, diğer herhangi bir hükmü geçersiz kılmaz. Taraflar, işbu sözleşmenin kendilerinde bulunan nüshası için damga vergisinden sorumludur.

11.   DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteri, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda YND HEALTH kayıt ve defterlerinin delil teşkil edeceğini, bu kayıt ve defterlere itiraz etmeyeceğini ve başkaca bir delil ibraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.